ข่าวประชาสัมพันธ์
(ข่าวทั้งหมด)

ลำดับ
ชื่อเอกสารประชาสัมพันธ์
ประเภทเอกสาร
วันที่บันทึก
95
โครงการยุทธศาสตร์ 2563 ปรับลด ประชุม ณ 21102019 2019-10-22 12:58:49
94
เค้าโครงการ 2019-10-21 09:31:09
93
ยุทธศาสตร์ชาติ 2019-10-07 13:58:56
92
คู่มือการใช้งาน : ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 2019-10-07 13:55:46
91
ล่าสุด ***กำหนดการในการสัมภาษณ์ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-09-27 13:58:02

ข่าวทั้งหมด 79 (ข่าวทั้งหมด)
ภาพกิจกรรม
(ข่าวทั้งหมด)
ข้อมูลประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ


เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ & รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี