ข่าวประชาสัมพันธ์
(ข่าวทั้งหมด)

ลำดับ
ชื่อเอกสารประชาสัมพันธ์
ประเภทเอกสาร
วันที่บันทึก
109
การประเมินตนเอง กำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เชิงยุทธศาสตร์ กลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community) KPIs งบประมาณ 2019-11-27 15:27:47
108
***คู่มือการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (Repositioning) 2019-11-27 15:49:43
107
แบบประเมินผลศักยภาพองค์กรและผลการดำเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus Analysis) 2019-11-27 15:50:00
106
แบบฟอร์มโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) 2019-11-27 15:50:10
105
มรภนว. รวมเล่มเอกสารวุฒิสภา 2563 2019-11-14 11:57:05

ข่าวทั้งหมด 93 (ข่าวทั้งหมด)
ภาพกิจกรรม
(ข่าวทั้งหมด)
ข้อมูลประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ


เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ & รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี