เอกสารล่าสุด : *New : แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 *New Announce : หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แนวทางการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกู้ 400,000 ล้านบาท แบบ สนว. 08 (แบบขออนุมัติกันเงิน) (1) เอกสารประกอบการชี้แจง งบประมาณ 2564 Reinventing 2565 : เอกสารประกอบการประชุม มรภนว.
IMG-LOGO

ภาพกิจกรรม

อ่านทั้งหมด