เอกสารล่าสุด : การขอกันเงินรายได้ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570 อัพเดท : FullBook แผนยุทธศาสตร์ฯระยะที่ 2 ปี2566_2570 ฉบับทบทวน2565 วันที่ 01/11/2565 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีครั้งแรก และมากกว่าหนึ่งครั้ง FullBook แผนปฏิบัติราชการฯ 2566
IMG-LOGO

ภาพกิจกรรม

อ่านทั้งหมด
IMG
โครงการ eMENSCR_ยุทธศาสตร์ 2566
วันที่ : 4 สิงหาคม 2565
IMG
แผนงบลงทุนฯ 2566 - 2568
วันที่ : 4 สิงหาคม 2565