เอกสารประชาสัมพันธ์

+เพิ่มเอกสารประชาสัมพันธ์

รหัส
ชื่อเอกสารประชาสัมพันธ์
ไฟล์เอกสาร
วันที่บันทึก เพิ่มเรื่องย่อย ดู/แก้ไขเรื่องย่อย
แก้ไข
ลบ
87
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษา 2562
filepublicize/8720190919114314.pdf
2019-09-19 11:43:14
86
รายการคุณลักษณะ เครื่องถ่ายเอกสาร Colour Multifunctionals
filepublicize/8620190905143432.pdf
2019-09-05 14:34:32
85
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การบริหารจัดการเงินคงเหลือของหน่วยงาน จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
filepublicize/8520190905090017.pdf
2019-09-05 09:00:17
84
แบบขออนุมัติกันเงิน สนว 08
filepublicize/8420190903121209.docx
2019-09-03 12:12:09
83
รายละเอียดการขอกันเงินรายได้ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2562
filepublicize/8320190903121154.xlsx
2019-09-03 12:11:54
82
ตัวจริง พร้อมประกาศใช้ : หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
filepublicize/8220190805141035.pdf
2019-08-05 14:10:35
81
จากสำนักงบประมาณ : ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
filepublicize/8120190804111818.pdf
2019-08-04 11:18:18
80
ผ่านสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
filepublicize/8020190730100327.pdf
2019-07-30 10:03:27
79
ตัวอย่าง สนว.363 โครงการ ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
filepublicize/7920190725132935.doc
2019-07-25 13:29:35
78
แบบฟอร์มการจัดทำเงินรายได้ ปี 2563 ณ วันที่ 12072562 ตัวล่าสุด
filepublicize/7820190712113217.xlsx
2019-07-12 11:32:17

ทั้งหมด 71  รายการแสดงหน้าละ 10 รายการ หน้าที่ [ 1 ] 2  3  4  5  6  7  8