ประวัติความเป็นมา

        กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2547 ตามความในมาตรา 10 โดยถือเป็นส่วนราชการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี

        ปัจจุบันกองนโยบายและแผน ได้จัดโครงสร้างภายใน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในความควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน โดยแบ่งกลุ่มงาน ออกเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิเคราะห์แผนและแผน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มงานติดตามและประเมินผล และกลุ่มงานแผนแม่บท

...