เอกสารล่าสุด : *New : แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 *New Announce : หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แนวทางการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกู้ 400,000 ล้านบาท แบบ สนว. 08 (แบบขออนุมัติกันเงิน) (1) เอกสารประกอบการชี้แจง งบประมาณ 2564 Reinventing 2565 : เอกสารประกอบการประชุม มรภนว.
IMG-LOGO

ประชาสัมพันธ์การศึกษาดูงานและความร่วมมือ

- 9 เมษายน 2563
IMG

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัย​ราชมงคล​อีสาน​ วิทยาเขต​ขอนแก่น ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะ ร่วมมือกับอาจารย์​ปริญ​ นาชัยสิทธิ์​ คณบดี​คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชมงคล​อีสาน​ วิทยาเขต​ขอนแก่น​ พัฒนาหลักสูตร​เทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ระบบ​ราง​