เอกสารล่าสุด : แนวปฏิบัติในการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำแนกหน่วยงาน) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ 2563 (1) เอกสารประกอบการชี้แจง งบประมาณ 2564 *New Announce : หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
IMG-LOGO

การประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

- 25 กันยายน 2563
IMG

คณะกรรมการติดตาม กำกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ๐๙:๐๐ น.