เอกสารล่าสุด : แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2566 สรุปพื้นที่ มรภ นครสวรรค์_เฉพาะ มรภ นครสวรรค์ 2565 อัพเดท 21062565 แบบสรุปประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร เงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ 2567 (eMENSCR) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
IMG-LOGO

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ.2561-2565)

- 22 มิถุนายน 2564
IMG

# การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ.2561-2565) วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ.2561-2565) พร้อมรับฟังการบรรยาย เรื่อง นโยบายการบริหารงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมญา อินทรเกษตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นโยบายและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรยายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 1 รวมทั้งได้แบ่งกลุ่มตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5 กลุ่ม เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ.2561-2565) ในประเด็น ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 2.เพื่อทบทวน ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ อภิปรายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 กลุ่ม 3.เพื่อทบทวน ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ (มาตรการ) 4.เพื่อทบทวน ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน และเป้าหมายของตัวชี้วัด และ 5.เพื่อทบทวน แผนงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบกลยุทธ์