เอกสารล่าสุด : แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2566 สรุปพื้นที่ มรภ นครสวรรค์_เฉพาะ มรภ นครสวรรค์ 2565 อัพเดท 21062565 แบบสรุปประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร เงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ 2567 (eMENSCR) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2
IMG-LOGO

การประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 (วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565)

- 10 กุมภาพันธ์ 2565
IMG

ประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 14 ชั้น 8