ข้อมูลการติดต่อ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

สายตรงถึงผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
นางนภัสนันท์  บัวแก้ว

เบอร์โทร 056-219100 ต่อ 1111,1112ที่อยู่
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
อาคารอัมรินทร์พิทักษ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-219100 ต่อ 1111 แฟกซ์ 056-882521

Policy and Planning Division
Nakhon Sawan Rajabhat University
398 Moo 9 Sawanvithee RD. Maung, Nakhon Sawan 60000