โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและนำเสนอ เรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือต่อสำนักงบประมาณ    ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร


วันที่ 2017-06-14 16:42:29


ทั้งหมด 10  รายการแสดงหน้าละ 16 รายการ หน้าที่ [ 1 ]