การกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และ Thailand 4.0 และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - 2564    วันที่ 19 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2560-2564” ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้กล่าวว่าการบริหารท่ามกลางสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปดังเช่นปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงกระบวนการและกลไกในการขับเคลื่อนที่เป็นระบบ ซึ่งจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ เพื่อให้มีทิศทางในการบริหารงานที่สอดคล้องรวมกันทั้งมหาวิทยาลัย และมีพลังที่จะนำพามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ในแต่ละคณะ และบุคลากรที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


วันที่ 2017-09-20 13:30:21


ทั้งหมด 11  รายการแสดงหน้าละ 16 รายการ หน้าที่ [ 1 ]