โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงการรองรับงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือด้านนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ”     วันที่ 17 กันยายน 2560 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงการรองรับงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือด้านนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ” ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี และ ดร.ปรียานุช พรมภาษิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในการหาแนวทางตามนโยบายการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ ของกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ร่วมกันระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแนวปฏิบัติ และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ซึ่งมีประเด็นสำคัญอยู่ 3 ประเด็น คือ 1. การจัดทำโครงการรองรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2575) 2. การจัดทำแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 3. การดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือจำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายความเป็นมา และการประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จากนั้นได้แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์ ร่วมกันระดมความคิดโครงการบูรณาการตามแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การปฏิบัติ ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ เพื่อนำเสนอของบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และทำการนำเสนอแผนโครงการบูรณาการตามแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเช้าวันที่ 18 กันยายน 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี ร่วมรับฟังการนำเสนอแผนฯ มอบของที่ระลึก และกล่าวปิดการประชุม


วันที่ 2017-09-21 14:02:49


ทั้งหมด 9  รายการแสดงหน้าละ 16 รายการ หน้าที่ [ 1 ]