เอกสารล่าสุด : แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2566 สรุปพื้นที่ มรภ นครสวรรค์_เฉพาะ มรภ นครสวรรค์ 2565 อัพเดท 21062565 แบบสรุปประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร เงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ 2567 (eMENSCR) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2
IMG-LOGO

เอกสารทั้งหมด

ลำดับ วันที่ เอกสาร ไฟล์
127 27 มิถุนายน 2565 แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2566 Download
126 21 มิถุนายน 2565 สรุปพื้นที่ มรภ นครสวรรค์_เฉพาะ มรภ นครสวรรค์ 2565 อัพเดท 21062565 Download
96 2 มิถุนายน 2565 แบบสรุปประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร เงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
125 5 พฤษภาคม 2565 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ 2567 (eMENSCR) ( เอกสารแนบ 2) Download
122 4 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ( เอกสารแนบ 4) Download
123 31 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 Download
121 16 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อว. Download
120 10 มีนาคม 2565 ว4570_รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ฯ ( เอกสารแนบ 1) Download
119 20 กุมภาพันธ์ 2565 FullBook รายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2564 ( เอกสารแนบ 7) Download
118 2 กุมภาพันธ์ 2565 1# FullBook โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2565 ( เอกสารแนบ 3) Download
116 10 มกราคม 2565 รายละเอียดตัวชี้วัด อว. 2565_edited Download
117 10 มกราคม 2565 เค้าโครงการ eMENSCR และตัวอย่างแตกตัวคูณ 2565 เป็นต้นไป ( เอกสารแนบ 1) Download
113 12 พฤศจิกายน 2564 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีครั้งแรก และมากกว่าหนึ่งครั้ง ( เอกสารแนบ 1) Download
114 12 พฤศจิกายน 2564 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
112 3 พฤศจิกายน 2564 เชื่อมโยงแผน ประชุม วันที่ 3 พย 2564 Download
110 6 ตุลาคม 2564 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ (Reinventing University) ฉบับปรับปรุง / แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั Download
109 1 ตุลาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) Download
108 22 กันยายน 2564 รายการที่ 1 ตัวชี้วัด เกณฑ์ แบบรายงานพันธกิจ คณะ 2564 และมีไฟล์ส่วนสำนักสถาบัน รายการที่ 2 ( เอกสารแนบ 1) Download
107 24 สิงหาคม 2564 แบบฟอร์มขอกันเงินเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ( เอกสารแนบ 1) Download
105 23 สิงหาคม 2564 เอกสารประชุม การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มรภนว 24082564 Download
106 23 สิงหาคม 2564 ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2565 Download
104 5 สิงหาคม 2564 ฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์รายรับ และต้นทุนเพื่อการจัดการศึกษา 2564 Download
103 4 สิงหาคม 2564 แบบฟอร์มรายละเอียดคำตั้งงบประมาณ 2565 ใหม่ล่าสุด Download
102 29 กรกฎาคม 2564 FullBook แผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 1 ปี 2561_2565 เสนอสภา 220764 Download
101 19 กรกฎาคม 2564 แผนงบลงทุน 2566_2568 ( เอกสารแนบ 4) Download
99 24 มิถุนายน 2564 เอกสารชี้แจงงบประมาณ 2565 สภาผู้แทนราษฎร Download
98 18 มิถุนายน 2564 4 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ( เอกสารแนบ 4) Download
97 10 มิถุนายน 2564 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 Download
75 1 มิถุนายน 2564 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงฯ พ.ศ. 2564 : กรณีเปลี่ยนแปลงครั้งแรก และเปลี่ยนแปลงมากกว่า 1 ครั้ง Download
95 1 มิถุนายน 2564 ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการกำหนดกลุ่มฯ มรภนว 2565 Download
92 14 พฤษภาคม 2564 คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ Download
93 14 พฤษภาคม 2564 ตัวอย่างการประเมินตนเอง Download
91 9 เมษายน 2564 รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มรภนว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564] Download
90 8 เมษายน 2564 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Download
88 3 เมษายน 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T [มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์] ( เอกสารแนบ 4) Download
89 25 มีนาคม 2564 Full Book : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( เอกสารแนบ 8) Download
87 28 มกราคม 2564 หนังสือรับรองพื้นที่เสี่ยง Download
86 29 ธันวาคม 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ ภาคกศ.บป. ( เอกสารแนบ 1) Download
84 17 ธันวาคม 2563 ยุทธศาสตร์ 2564 เอกสารชุดที่ 1 ( เอกสารแนบ 3) Download
82 7 ธันวาคม 2563 สมัครงาน และประกาศรับสมัคร 1ต1ม 071263 Download
80 4 ธันวาคม 2563 สนว.08 แบบฟอร์มกันเงินเหลื่อมปี Word Download
81 4 ธันวาคม 2563 แบบฟอร์มกันเงินเหลื่อมปี Excel Download
10 26 พฤศจิกายน 2563 - : แนวปฏิบัติในการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
16 26 พฤศจิกายน 2563 สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำแนกหน่วยงาน) Download
17 26 พฤศจิกายน 2563 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 Download
18 26 พฤศจิกายน 2563 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ 2563 Download
50 26 พฤศจิกายน 2563 (1) เอกสารประกอบการชี้แจง งบประมาณ 2564 Download
52 26 พฤศจิกายน 2563 *New Announce : หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
57 26 พฤศจิกายน 2563 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 Download
58 26 พฤศจิกายน 2563 สรุปงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
71 26 พฤศจิกายน 2563 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
72 26 พฤศจิกายน 2563 8 โครงการร่วม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 64 Download
78 11 พฤศจิกายน 2563 แบบฟอร์ม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ( เอกสารแนบ 2) Download
77 10 พฤศจิกายน 2563 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download
73 28 ตุลาคม 2563 แบบฟอร์ม : 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ( เอกสารแนบ 1) Download
70 28 กันยายน 2563 การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรีภาคปกติ / กศ.บป. ( เอกสารแนบ 1) Download
69 26 กันยายน 2563 Word : แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564 ( เอกสารแนบ 1) Download
68 17 กันยายน 2563 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 Download
76 11 กันยายน 2563 แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการ 2564 Download
55 26 สิงหาคม 2563 แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้ง 2564 อัพเดท 250863 Download
56 25 สิงหาคม 2563 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการบริหารและการจัดการเงินรายได้ 2547 Download
54 24 สิงหาคม 2563 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มรภนว. ( เอกสารแนบ 15) Download
53 10 สิงหาคม 2563 *New : แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ( เอกสารแนบ 4) Download
12 5 สิงหาคม 2563 แนวทางการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกู้ 400,000 ล้านบาท Download
51 5 สิงหาคม 2563 แบบ สนว. 08 (แบบขออนุมัติกันเงิน) ( เอกสารแนบ 1) Download
48 24 กรกฎาคม 2563 Reinventing 2565 : เอกสารประกอบการประชุม มรภนว. ( เอกสารแนบ 7) Download
46 17 กรกฎาคม 2563 แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มรภนว. ( เอกสารแนบ 2) Download
45 9 กรกฎาคม 2563 การประชุมปรึกษาหารือ กรอบและแนวทางการขับเคลื่อน โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย Download
39 2 กรกฎาคม 2563 ฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์รายรับ และต้นทุน เพื่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
41 2 กรกฎาคม 2563 แบบฟอร์ม 1 (ฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์รายรับ และต้นทุน เพื่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) Download
42 2 กรกฎาคม 2563 แบบฟอร์ม 2 (ฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์รายรับ และต้นทุน เพื่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) Download
43 2 กรกฎาคม 2563 แบบฟอร์ม 3 (ฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์รายรับ และต้นทุน เพื่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) Download
44 2 กรกฎาคม 2563 แบบฟอร์ม 4 (ฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์รายรับ และต้นทุน เพื่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) Download
34 29 มิถุนายน 2563 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Download
35 29 มิถุนายน 2563 รายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติการ ณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
36 29 มิถุนายน 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
37 29 มิถุนายน 2563 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 -2579 Download
38 29 มิถุนายน 2563 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ระยะที่ 1 (ปีพ.ศ. 2561 –2564) Download
24 15 มิถุนายน 2563 เอกสาร 2.การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากสภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย Download
26 15 มิถุนายน 2563 เอกสาร 4.แบบฟอร์มการทบทวน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2562-2564 Download
27 15 มิถุนายน 2563 นำเสนอ : การประชุมเชิงปฏิบัติ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ระยะที่ 1 ปี พ.ศ.2561 – 2564) Download
21 8 มิถุนายน 2563 แบบฟอร์มสรุปเงินรายได้ 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณ Download
14 26 พฤษภาคม 2563 ข้อเสนอระดับโครงการย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการบัญชีแนบ Download
15 20 พฤษภาคม 2563 ที่นร 0728/ว81 : หนังสือ "งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" (ฉบับปรับปรุง) Download
11 18 พฤษภาคม 2563 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 Download
13 18 พฤษภาคม 2563 โครงการ Local Economy Development Download
6 7 พฤษภาคม 2563 แบบฟอร์ม สนว.04 แผนปฏิบัติงานโครงการ งบกลาง_ Updated 05072020 Download
7 7 พฤษภาคม 2563 แบบสนว.10 (งบกลาง) Update 05072020 Download
22 6 พฤษภาคม 2563 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) วันที่ 17 มิถุนายน 2563 Download
23 6 พฤษภาคม 2563 เอกสาร 1. รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
25 6 พฤษภาคม 2563 เอกสาร 3.รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 การประชุมการพิจารณาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2579) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนคร Download
33 - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ : เอกสารชี้แจงงบประมาณปี พ.ศ. 2564 Download
59 - เอกสาร 1-9 : คณะกรรมการติดตามฯ มรนว. วันที่ 17 กันยายน 2563 ( เอกสารแนบ 8) Download
85 - Big Rock : แผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปภายใต้แผนกสปอว. ( เอกสารแนบ 3) Download
111 - เอกสารการประชุม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 : เอกสาร No_1 นโยบายและยุทธศาสตร์อว2563ถึง2570 ( เอกสารแนบ 4) Download
115 - www.nscr.nesdc.go.th/ Download