เอกสารล่าสุด : แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ (Reinventing University) ฉบับปรับปรุง / แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) รายการที่ 1 ตัวชี้วัด เกณฑ์ แบบรายงานพันธกิจ คณะ 2564 และมีไฟล์ส่วนสำนักสถาบัน รายการที่ 2 แบบฟอร์มขอกันเงินเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 เอกสารประชุม การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มรภนว 24082564 ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2565
IMG-LOGO

เอกสารเผยแพร่

ลำดับ วันที่ เอกสาร ไฟล์
110 6 ตุลาคม 2564 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ (Reinventing University) ฉบับปรับปรุง / แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั Download
105 23 สิงหาคม 2564 เอกสารประชุม การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มรภนว 24082564 Download
106 23 สิงหาคม 2564 ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2565 Download
104 5 สิงหาคม 2564 ฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์รายรับ และต้นทุนเพื่อการจัดการศึกษา 2564 Download
102 29 กรกฎาคม 2564 FullBook แผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 1 ปี 2561_2565 เสนอสภา 220764 Download
95 1 มิถุนายน 2564 ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการกำหนดกลุ่มฯ มรภนว 2565 Download
92 14 พฤษภาคม 2564 คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ Download
89 25 มีนาคม 2564 Full Book : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( เอกสารแนบ 8) Download
78 11 พฤศจิกายน 2563 แบบฟอร์ม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ( เอกสารแนบ 2) Download
73 28 ตุลาคม 2563 แบบฟอร์ม : 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ( เอกสารแนบ 1) Download
56 25 สิงหาคม 2563 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการบริหารและการจัดการเงินรายได้ 2547 Download
39 2 กรกฎาคม 2563 ฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์รายรับ และต้นทุน เพื่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
33 - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ : เอกสารชี้แจงงบประมาณปี พ.ศ. 2564 Download