เอกสารล่าสุด : แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2566 สรุปพื้นที่ มรภ นครสวรรค์_เฉพาะ มรภ นครสวรรค์ 2565 อัพเดท 21062565 แบบสรุปประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร เงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ 2567 (eMENSCR) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2
IMG-LOGO

เอกสารเผยแพร่

ลำดับ วันที่ เอกสาร ไฟล์
123 31 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 Download
121 16 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อว. Download
120 10 มีนาคม 2565 ว4570_รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ฯ ( เอกสารแนบ 1) Download
119 20 กุมภาพันธ์ 2565 FullBook รายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2564 ( เอกสารแนบ 7) Download
118 2 กุมภาพันธ์ 2565 1# FullBook โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2565 ( เอกสารแนบ 3) Download
116 10 มกราคม 2565 รายละเอียดตัวชี้วัด อว. 2565_edited Download
114 12 พฤศจิกายน 2564 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
112 3 พฤศจิกายน 2564 เชื่อมโยงแผน ประชุม วันที่ 3 พย 2564 Download
110 6 ตุลาคม 2564 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ (Reinventing University) ฉบับปรับปรุง / แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั Download
105 23 สิงหาคม 2564 เอกสารประชุม การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มรภนว 24082564 Download
106 23 สิงหาคม 2564 ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2565 Download
104 5 สิงหาคม 2564 ฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์รายรับ และต้นทุนเพื่อการจัดการศึกษา 2564 Download
102 29 กรกฎาคม 2564 FullBook แผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 1 ปี 2561_2565 เสนอสภา 220764 Download
95 1 มิถุนายน 2564 ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการกำหนดกลุ่มฯ มรภนว 2565 Download
92 14 พฤษภาคม 2564 คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ Download
89 25 มีนาคม 2564 Full Book : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( เอกสารแนบ 8) Download
78 11 พฤศจิกายน 2563 แบบฟอร์ม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ( เอกสารแนบ 2) Download
73 28 ตุลาคม 2563 แบบฟอร์ม : 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ( เอกสารแนบ 1) Download
56 25 สิงหาคม 2563 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการบริหารและการจัดการเงินรายได้ 2547 Download
39 2 กรกฎาคม 2563 ฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์รายรับ และต้นทุน เพื่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
33 - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ : เอกสารชี้แจงงบประมาณปี พ.ศ. 2564 Download
111 - เอกสารการประชุม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 : เอกสาร No_1 นโยบายและยุทธศาสตร์อว2563ถึง2570 ( เอกสารแนบ 4) Download