เอกสารล่าสุด : แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2566 สรุปพื้นที่ มรภ นครสวรรค์_เฉพาะ มรภ นครสวรรค์ 2565 อัพเดท 21062565 แบบสรุปประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร เงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ 2567 (eMENSCR) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
IMG-LOGO

เอกสารหลัก :
วันที่ประกาศ :
-
ชื่อเอกสาร :
เอกสารการประชุม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 : เอกสาร No_1 นโยบายและยุทธศาสตร์อว2563ถึง2570
ชนิดเอกสาร :
ไฟล์เอกสาร :

เอกสารประกอบ :
วันที่ประกาศ เอกสาร ไฟล์
- No_2แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา2566 Download
- No_3สรุปงบประมาณที่เสนอขอในแผนงานและงบประมาณมหาวิทยาลัย 2566 Download
- No_4สรุปงบประมาณที่เสนอขอในแผนงานและงบประมาณคณะสำนัก2566 Download
- QR วันที่03112564 Download