เอกสารล่าสุด : การขอกันเงินรายได้ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570 อัพเดท : FullBook แผนยุทธศาสตร์ฯระยะที่ 2 ปี2566_2570 ฉบับทบทวน2565 วันที่ 01/11/2565 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีครั้งแรก และมากกว่าหนึ่งครั้ง FullBook แผนปฏิบัติราชการฯ 2566
IMG-LOGO

IMG
เอกสารหลัก :
วันที่ประกาศ :
4 เมษายน 2565
ชื่อเอกสาร :
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชนิดเอกสาร :
ไฟล์เอกสาร :

เอกสารประกอบ :
วันที่ประกาศ เอกสาร ไฟล์
- คำนำ : รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
- บทสรุปผู้บริหาร : รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
- ส่วนที่ 1 : รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
- ส่วนที่ 2 : รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download