เอกสารล่าสุด : แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการ มรภนว 2566 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สนว.08 แบบฟอร์มกันเงินเหลื่อมปี Update 2567 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2568 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวง อว.
IMG-LOGO

เอกสารหลัก :
วันที่ประกาศ :
29 มิถุนายน 2563
ชื่อเอกสาร :
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 -2579
ชนิดเอกสาร :
ไฟล์เอกสาร :