เอกสารล่าสุด : แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีครั้งแรก และมากกว่าหนึ่งครั้ง แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชื่อมโยงแผน ประชุม วันที่ 3 พย 2564 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ (Reinventing University) ฉบับปรับปรุง / แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) รายการที่ 1 ตัวชี้วัด เกณฑ์ แบบรายงานพันธกิจ คณะ 2564 และมีไฟล์ส่วนสำนักสถาบัน รายการที่ 2
IMG-LOGO

IMG
เอกสารหลัก :
วันที่ประกาศ :
24 สิงหาคม 2563
ชื่อเอกสาร :
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มรภนว.
ชนิดเอกสาร :
ไฟล์เอกสาร :

เอกสารประกอบ :
วันที่ประกาศ เอกสาร ไฟล์
- 2.1.แบบฟอร์มรายงาน 2563- คุณภาพชีวิต-สถาบันวิจัย Download
- 2.แบบฟอร์มรายงาน 2563- คุณภาพชีวิต-คณะ Download
- 3.แบบฟอร์มรายงาน 2563- ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง Download
- 4.แบบฟอร์มรายงาน 2563- พัฒนาระบบข้อมูลตำบล Download
- 5.แบบฟอร์มรายงาน 2563- DLTV Download
- 6.แบบฟอร์มรายงาน 2563- ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านเขียน Download
- 7.แบบฟอร์มรายงาน 2563- ภาษาอังกฤษ Download
- 8.แบบฟอร์มรายงาน 2563- อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม Download
- 9.1.แบบฟอร์มรายงาน 2563- ระบบขนส่งทางราง Download
- 9.2.แบบฟอร์มรายงาน 2563- ศุนย์สมุนไพร Download
- 9.3.แบบฟอร์มรายงาน 2563- ศุนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา Download
- 9.4.แบบฟอร์มรายงาน 2563- หน่วยบ่มเพาะ ศุนย์วิทยาศาสตร์ คลินิก Download
- 9.5.แบบฟอร์มรายงาน 2563- ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ Download
- 9.5.แบบฟอร์มรายงาน 2563- ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ Download
- 9.6.แบบฟอร์มรายงาน 2563- ศูนย์บริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเขตภาคเหนือตอนล่าง 2 Download