เอกสารล่าสุด : แนวปฏิบัติในการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำแนกหน่วยงาน) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ 2563 (1) เอกสารประกอบการชี้แจง งบประมาณ 2564 *New Announce : หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
IMG-LOGO

เอกสารหลัก :
วันที่ประกาศ :
-
ชื่อเอกสาร :
เอกสาร 1-9 : คณะกรรมการติดตามฯ มรนว. วันที่ 17 กันยายน 2563
ชนิดเอกสาร :
ไฟล์เอกสาร :

เอกสารประกอบ :
วันที่ประกาศ เอกสาร ไฟล์
- เอกสาร 2 : คณะกรรมการติดตามฯ มรนว. วันที่ 17 กันยายน 2563 Download
- เอกสาร 3 : คณะกรรมการติดตามฯ มรนว. วันที่ 17 กันยายน 2563 Download
- เอกสาร 4 : คณะกรรมการติดตามฯ มรนว. วันที่ 17 กันยายน 2563 Download
- เอกสาร 5 : คณะกรรมการติดตามฯ มรนว. วันที่ 17 กันยายน 2563 Download
- เอกสาร 7 : คณะกรรมการติดตามฯ มรนว. วันที่ 17 กันยายน 2563 Download
- เอกสาร 8 : คณะกรรมการติดตามฯ มรนว. วันที่ 17 กันยายน 2563 Download
- เอกสาร 9 : คณะกรรมการติดตามฯ มรนว. วันที่ 17 กันยายน 2563 Download
- เอกสาร 6 : คณะกรรมการติดตามฯ มรนว. วันที่ 17 กันยายน 2563 Download