เอกสารล่าสุด : แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีครั้งแรก และมากกว่าหนึ่งครั้ง แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชื่อมโยงแผน ประชุม วันที่ 3 พย 2564 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ (Reinventing University) ฉบับปรับปรุง / แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) รายการที่ 1 ตัวชี้วัด เกณฑ์ แบบรายงานพันธกิจ คณะ 2564 และมีไฟล์ส่วนสำนักสถาบัน รายการที่ 2
IMG-LOGO

IMG
เอกสารหลัก :
วันที่ประกาศ :
25 มีนาคม 2564
ชื่อเอกสาร :
Full Book : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชนิดเอกสาร :
ไฟล์เอกสาร :

เอกสารประกอบ :
วันที่ประกาศ เอกสาร ไฟล์
- รายงานผลการติดตามฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Download
- รายงานผลการติดตามฯ บทสรุปผู้บริหาร Download
- รายงานผลการติดตามฯ คณะครุศาสตร์ Download
- รายงานผลการติดตามฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download
- รายงานผลการติดตามฯ คณะวิทยาการจัดการ Download
- รายงานผลการติดตามฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
- รายงานผลการติดตามฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Download
- รายงานผลการติดตามฯ สำนัก/สถาบัน Download