เอกสารล่าสุด : แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2566 สรุปพื้นที่ มรภ นครสวรรค์_เฉพาะ มรภ นครสวรรค์ 2565 อัพเดท 21062565 แบบสรุปประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร เงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ 2567 (eMENSCR) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
IMG-LOGO

IMG
เอกสารหลัก :
วันที่ประกาศ :
25 มีนาคม 2564
ชื่อเอกสาร :
Full Book : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชนิดเอกสาร :
ไฟล์เอกสาร :

เอกสารประกอบ :
วันที่ประกาศ เอกสาร ไฟล์
- รายงานผลการติดตามฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Download
- รายงานผลการติดตามฯ บทสรุปผู้บริหาร Download
- รายงานผลการติดตามฯ คณะครุศาสตร์ Download
- รายงานผลการติดตามฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download
- รายงานผลการติดตามฯ คณะวิทยาการจัดการ Download
- รายงานผลการติดตามฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
- รายงานผลการติดตามฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Download
- รายงานผลการติดตามฯ สำนัก/สถาบัน Download