เอกสารล่าสุด : แนวปฏิบัติในการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำแนกหน่วยงาน) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ 2563 (1) เอกสารประกอบการชี้แจง งบประมาณ 2564 *New Announce : หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
IMG-LOGO

ข้อมูลการติดต่อ

สายตรงถึงผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
นางนภัสนันท์  บัวแก้ว
เบอร์โทร 056-219100 ต่อ 1111-12ที่อยู่

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 14 ชั้น 8  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-219100 ต่อ 1111 แฟกซ์ 056-882521


Policy and Planning Division
Nakhon Sawan Rajabhat University
398 Moo 9 Sawanvithee RD. Maung, Nakhon Sawan 60000