เอกสารล่าสุด : แนวปฏิบัติในการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำแนกหน่วยงาน) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ 2563 (1) เอกสารประกอบการชี้แจง งบประมาณ 2564 *New Announce : หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
IMG-LOGO

ประวัติความเป็นมา

        กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2547 ตามความในมาตรา 10 โดยถือเป็นส่วนราชการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี
        ปัจจุบันกองนโยบายและแผน ได้จัดโครงสร้างภายใน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในความควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน โดยแบ่งกลุ่มงาน ออกเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิเคราะห์แผนและแผน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มงานติดตามและประเมินผล และกลุ่มงานแผนแม่บท