เอกสารล่าสุด : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 เอกสาร 1-9 : คณะกรรมการติดตามฯ มรนว. วันที่ 17 กันยายน 2563 แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้ง 2564 อัพเดท 250863 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 สรุปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการบริหารและการจัดการเงินรายได้ 2547
IMG-LOGO

ประวัติความเป็นมา

        กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2547 ตามความในมาตรา 10 โดยถือเป็นส่วนราชการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี
        ปัจจุบันกองนโยบายและแผน ได้จัดโครงสร้างภายใน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในความควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน โดยแบ่งกลุ่มงาน ออกเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิเคราะห์แผนและแผน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มงานติดตามและประเมินผล และกลุ่มงานแผนแม่บท