เอกสารล่าสุด : แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการ มรภนว 2566 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สนว.08 แบบฟอร์มกันเงินเหลื่อมปี Update 2567 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2568 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวง อว.
IMG-LOGO

ประวัติความเป็นมา

       

ประวัติความเป็นมา
    สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการและการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ จึงเป็นหน่วยงานที่จำเป็นต้องมีการประสานงานกับบุคลากรในทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่องาน จึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งควบคู่กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตามลำดับแต่เดิม สำนักงานอธิการบดีเป็นเพียงฝ่าย “ฝ่ายธุรการ”ของโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ ต่อมาโรงเรียนฝึกหัดครูได้เปลี่ยนมาเป็นวิทยาลัยครูนครสวรรค์ ฝ่ายธุรการจึงเปลี่ยนมาเป็น “สำนักงานอธิการบดี” โดยแบ่งงานและหน้าที่ออกเป็น ๑๑ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายเอกสารการพิมพ์
    ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ วิทยาลัยครูนครสวรรค์จึงได้รับยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ สำนักงานอธิการบดีจึงเป็น “สำนักงานอธิการบดี” จนถึงปัจจุบัน
    ถึงแม้ว่า “สำนักงานอธิการบดี” จะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและจัดระบบโครงสร้างหน่วยงานใหม่ สำนักงานอธิการบดีก็ยังคงเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ให้บริการ สนับสนุนงานบริหารและประสานงานวิชาการในทุก ๆ ด้าน ให้มีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยสืบต่อไป ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ตามกฎกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ทำให้โครงสร้างภายในสำนักงานอธิการบดีเปลี่ยนไปจากการรวมหน่วยงาน ซึ่งเคยมีเทียบเท่าคณะอยู่ในขณะนั้น จำนวน ๓ หน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สำนักวางแผนและพัฒนา และสำนักกิจการนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย ๓ กองดังนี้
    ๑. กองกลาง
    ๒. กองนโยบายและแผน
    ๓. กองพัฒนานักศึกษา
    และแต่ละกองแบ่งเป็นกลุ่มงาน รวมกันทั้งสิ้น ๑๖ กลุ่มงาน ดังนี้
    สังกัด กองกลาง ได้แก่
        ๑. กลุ่มงานธุรการและงานประชุม
        ๒. กลุ่มงานเลขานุการและพิธีการ
        ๓. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
        ๔. กลุ่มงานคลัง
        ๕. กลุ่มงานพัสดุ
        ๖. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
        ๗. กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้
        ๘. กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ
    สังกัด กองนโยบายและแผน ได้แก่
        ๑. กลุ่มงานบริหารกองนโยบายและแผน
        ๒. กลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
        ๓. กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
    สังกัด กองพัฒนานักศึกษา ได้แก่

        ๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไปและบริการนักศึกษา
        ๒. กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
        ๓. กลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ
        ๔. กลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา
        ๕. กลุ่มงานศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ


***กองนโยบายและแผน มีหน้าที่หลักในการดำเนินการดังนี้

                    ๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำผังแม่บทของมหาวิทยาลัย

                    ๒. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยสถาบัน จัดวางระบบสารสนเทศรวมทั้งให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

                    ๓. เสนอแนะนโยบายและแผนการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา แผนการผลิตและพัฒนากำลังคน แก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

                    ๔. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ จัดสรรงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาระบบการงบประมาณแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

                    ๕. ติดตามประเมินผงโครงการ แผนงาน และนโยบายที่ได้รับอนุมัติ

                    ๖. ปฏิบัติงานร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา อบรม และศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

                    ๗. ให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยในการติดต่อกับต่างประเทศ

                    ๘. วิเคราะห์ และนำเสนอโครงการจัดตั้งและปรับปรุงส่วนราชการ การเสนอขออัตรากำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

                    ๙. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                   การแบ่งส่วนงานย่อยในการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผนให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มงาน ๓ กลุ่มงาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

                   ๑. กลุ่มงานบริหารกองนโยบายและแผน

                             - งานวางแผนและนโยบาย

                             - งานวิเคราะห์งบประมาณและติดตามผล

                             - งานสถิติและข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ/วิสัยทัศน์

                   กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

                             - งานความร่วมมือ ข้อตกลง สัญญา กับหน่วยงานต่างประเทศ

                             - งานติดต่อประสานงานเพื่อการรับ นักศึกษาและบุคลากรจากต่างประเทศ

                             - งานอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร ในการไปราชการ ศึกษาอบรม แลกเปลี่ยน หรือติดต่อกับต่างประเทศ

                             - งานสารบรรณ งบประมาณ พัสดุ หนังสือเดินทาง วีซ่า พิธีการและการรับรอง

                   ๓. กลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ

                             - งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี

                             - งานมาตรฐานและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย