คลิก หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ : ที่มา สำนักงบประมาณ คลิก หลักเกณฑ์อบรม ประชาสัมพันธ์ จ้างที่ปรึกษา : ที่มา สำนักงบประมาณ คลิก คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คลิก QR CODE ***แบบประชาวิจารณ์ : แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2579 คลิก QR CODE ***เอกสารใหม่ล่าสุด : แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2579 คลิก เอกสารชี้แจงต่ออนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คลิก แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2579 MS Word ณ 10 กรกฎาคม 2561 คลิก แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2579 PDF ณ 10 กรกฎาคม 2561 คลิก เอกสารชี้แจงบูรณาการวิจัย พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คลิก แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิก เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 16 ส.ค. 2560 [update 16 ส.ค.60] คลิก การกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และ Thailand 4.0 และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 (PDF) คลิก การกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และ Thailand 4.0 และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 (ppt) คลิก แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ คลิก การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์(แผนงานบูรณาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิก โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 คลิก แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 คลิก บันทึกข้อความ เรื่อง ทบทวนแผนความต้องการงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 คลิก แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา 2560 - 2564 คลิก เอกสารล่าสุด (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 วันที่ 13 กันยายน 2559 คลิก SWOT ภาพรวม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560-2564 คลิก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560-2564

ทั้งหมด 22  รายการแสดงหน้าละ 25 รายการ หน้าที่ [ 1 ]