เอกสารประชาสัมพันธ์

ลำดับ
ชื่อเอกสารประชาสัมพันธ์
ประเภทหนังสือ วันที่บันทึก
105
มรภนว. รวมเล่มเอกสารวุฒิสภา 2563 2019-11-14 11:57:05
104
มรภนว. รวมเล่มเอกสารสภาผู้แทนราษฎร 2563 2019-11-19 19:39:21
103
FullBook รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และส่วนที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-11-12 11:48:23
102
FullBook สรุปรายงานเงินคงเหลือของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 2019-11-11 15:04:58
101
FullBook แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ 2563 2019-11-11 12:41:17
100
ฐานราก 2563 : ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 2019-11-07 15:23:47
99
การเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ เพื่อนำส่งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2019-11-07 10:37:25
98
ยุทธศาสตร์ มรภนว. 2563 (ทุกโครงการ+ทุกแตกตัวคูณ) 2019-11-14 09:04:39
97
แบบฟอร์ม : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-10-31 13:57:38
96
แผนผังความเชื่อมโยง 2019-10-28 09:49:24

ทั้งหมด 89  รายการแสดงหน้าละ 10 รายการ หน้าที่ [ 1 ] 2  3  4  5  6  7  8  9