คลิก >>>New arrival<<< รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิก >>>New arrival<<< แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิก >>>New arrival<<< แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิก เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 16 ส.ค. 2560 [update 16 ส.ค.60] คลิก New Update_แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2561 คลิก New Update : การกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และ Thailand 4.0 และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 (PDF) คลิก New Update : การกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และ Thailand 4.0 และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 (PowerPoint) คลิก New Update : Integated Budget งบบูรณาการ 2562 คลิก New Update : แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ คลิก New Updated : การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์(แผนงานบูรณาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทั้งหมด 17  รายการแสดงหน้าละ 10 รายการ หน้าที่ [ 1 ] 2