เอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องย่อย

ลำดับ
80
ชื่อเอกสารประชาสัมพันธ์
ผ่านสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทหนังสือ ผ่านสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์เอกสาร filepublicize/8020190730100327.pdf
วันที่บันทึก 2019-07-30 10:03:27