เอกสารล่าสุด : แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการ มรภนว 2566 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สนว.08 แบบฟอร์มกันเงินเหลื่อมปี Update 2567 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2568 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวง อว.
IMG-LOGO

IMG
เอกสารหลัก :
วันที่ประกาศ :
1 พฤศจิกายน 2565
ชื่อเอกสาร :
อัพเดท : FullBook แผนยุทธศาสตร์ฯระยะที่ 2 ปี2566_2570 ฉบับทบทวน2565 วันที่ 01/11/2565
ชนิดเอกสาร :
ไฟล์เอกสาร :