เอกสารล่าสุด : แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการ มรภนว 2566 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สนว.08 แบบฟอร์มกันเงินเหลื่อมปี Update 2567 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2568 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 ของกระทรวง อว.
IMG-LOGO

IMG
เอกสารหลัก :
วันที่ประกาศ :
29 มีนาคม 2567
ชื่อเอกสาร :
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการ มรภนว 2566
ชนิดเอกสาร :
ไฟล์เอกสาร :

เอกสารประกอบ :
วันที่ประกาศ เอกสาร ไฟล์
- ภาคผนวก ก : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ มรภนว 2566 Download
- ภาคผนวก ข : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ มรภนว 2566 Download
- ภาคผนวก ค : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ มรภนว 2566 Download