เอกสารล่าสุด : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 เอกสาร 1-9 : คณะกรรมการติดตามฯ มรนว. วันที่ 17 กันยายน 2563 แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้ง 2564 อัพเดท 250863 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 สรุปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการบริหารและการจัดการเงินรายได้ 2547
IMG-LOGO

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

- 9 เมษายน 2563
IMG

ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" จากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค และการประชุมร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือทั้งหมด เพื่อระดมสมองและรวมกันจัดทำข้อเสนอการพัฒนาภาคเหนือ และ Project-based ในแต่ละประเด็นการพัฒนาด้านต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อร่วมกันจัดทำข้อเสนอการพัฒนาภาคเหนือ และ Project-based สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ และเกิดการบูรณาการการดำเนินโครงการร่วมกัน ในการพัมนาพื้นที่ภาคเหนือและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยมี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 80 คน และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งสิ้น 113 คน ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์