เอกสารล่าสุด : แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2566 สรุปพื้นที่ มรภ นครสวรรค์_เฉพาะ มรภ นครสวรรค์ 2565 อัพเดท 21062565 แบบสรุปประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร เงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ 2567 (eMENSCR) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2
IMG-LOGO

งบประมาณ

ลำดับ วันที่ เอกสาร ไฟล์
127 27 มิถุนายน 2565 แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2566 Download
99 24 มิถุนายน 2564 เอกสารชี้แจงงบประมาณ 2565 สภาผู้แทนราษฎร Download
97 10 มิถุนายน 2564 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 Download
90 8 เมษายน 2564 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Download
88 3 เมษายน 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T [มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์] ( เอกสารแนบ 4) Download
84 17 ธันวาคม 2563 ยุทธศาสตร์ 2564 เอกสารชุดที่ 1 ( เอกสารแนบ 3) Download
10 26 พฤศจิกายน 2563 - : แนวปฏิบัติในการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
16 26 พฤศจิกายน 2563 สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำแนกหน่วยงาน) Download
50 26 พฤศจิกายน 2563 (1) เอกสารประกอบการชี้แจง งบประมาณ 2564 Download
52 26 พฤศจิกายน 2563 *New Announce : หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
58 26 พฤศจิกายน 2563 สรุปงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
71 26 พฤศจิกายน 2563 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
72 26 พฤศจิกายน 2563 8 โครงการร่วม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 64 Download
77 10 พฤศจิกายน 2563 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download