เอกสารล่าสุด : ประกาศมหาวิทยาลัยฯ การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ ภาคกศ.บป. ยุทธศาสตร์ 2564 เอกสารชุดที่ 1 สมัครงาน และประกาศรับสมัคร 1ต1ม 071263 สนว.08 แบบฟอร์มกันเงินเหลื่อมปี Word แบบฟอร์มกันเงินเหลื่อมปี Excel แนวปฏิบัติในการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
IMG-LOGO

งบประมาณ

ลำดับ วันที่ เอกสาร ไฟล์
84 17 ธันวาคม 2563 ยุทธศาสตร์ 2564 เอกสารชุดที่ 1 ( เอกสารแนบ 3) Download
10 26 พฤศจิกายน 2563 - : แนวปฏิบัติในการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
16 26 พฤศจิกายน 2563 สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำแนกหน่วยงาน) Download
50 26 พฤศจิกายน 2563 (1) เอกสารประกอบการชี้แจง งบประมาณ 2564 Download
52 26 พฤศจิกายน 2563 *New Announce : หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
58 26 พฤศจิกายน 2563 สรุปงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
71 26 พฤศจิกายน 2563 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
72 26 พฤศจิกายน 2563 8 โครงการร่วม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 64 Download
77 10 พฤศจิกายน 2563 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download