เอกสารล่าสุด : แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ (Reinventing University) ฉบับปรับปรุง / แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) รายการที่ 1 ตัวชี้วัด เกณฑ์ แบบรายงานพันธกิจ คณะ 2564 และมีไฟล์ส่วนสำนักสถาบัน รายการที่ 2 แบบฟอร์มขอกันเงินเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 เอกสารประชุม การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มรภนว 24082564 ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2565
IMG-LOGO

งบประมาณ

ลำดับ วันที่ เอกสาร ไฟล์
99 24 มิถุนายน 2564 เอกสารชี้แจงงบประมาณ 2565 สภาผู้แทนราษฎร Download
97 10 มิถุนายน 2564 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 Download
90 8 เมษายน 2564 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Download
88 3 เมษายน 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T [มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์] ( เอกสารแนบ 4) Download
84 17 ธันวาคม 2563 ยุทธศาสตร์ 2564 เอกสารชุดที่ 1 ( เอกสารแนบ 3) Download
10 26 พฤศจิกายน 2563 - : แนวปฏิบัติในการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
16 26 พฤศจิกายน 2563 สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำแนกหน่วยงาน) Download
50 26 พฤศจิกายน 2563 (1) เอกสารประกอบการชี้แจง งบประมาณ 2564 Download
52 26 พฤศจิกายน 2563 *New Announce : หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
58 26 พฤศจิกายน 2563 สรุปงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
71 26 พฤศจิกายน 2563 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
72 26 พฤศจิกายน 2563 8 โครงการร่วม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 64 Download
77 10 พฤศจิกายน 2563 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download