เอกสารล่าสุด : แนวปฏิบัติในการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำแนกหน่วยงาน) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ 2563 (1) เอกสารประกอบการชี้แจง งบประมาณ 2564 *New Announce : หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
IMG-LOGO

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2563

- 17 กันยายน 2563
IMG

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2563 พร้อมชี้แจงเอกสารการติดตามทุกหน่วยงาน