เอกสารล่าสุด : แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2566 สรุปพื้นที่ มรภ นครสวรรค์_เฉพาะ มรภ นครสวรรค์ 2565 อัพเดท 21062565 แบบสรุปประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร เงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ 2567 (eMENSCR) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2
IMG-LOGO

การประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 (วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565)

- 10 มีนาคม 2565
IMG

การประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 14 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์