เอกสารล่าสุด : แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ (Reinventing University) ฉบับปรับปรุง / แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) รายการที่ 1 ตัวชี้วัด เกณฑ์ แบบรายงานพันธกิจ คณะ 2564 และมีไฟล์ส่วนสำนักสถาบัน รายการที่ 2 แบบฟอร์มขอกันเงินเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 เอกสารประชุม การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มรภนว 24082564 ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2565
IMG-LOGO

คณะผู้บริหาร

บุคลากร
IMG
นาง นภัสนันท์ บัวแก้ว
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
IMG
นาง กัลยา จูทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
IMG
นาง เกสรา นันทปรีชากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
IMG
นางสาว ศิริพร อินทร์จั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
IMG
นาง ศิวิไล บุญวรนุช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
IMG
นาย ฐณภรรฒ ทองใบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Share: