เอกสารล่าสุด : แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2566 สรุปพื้นที่ มรภ นครสวรรค์_เฉพาะ มรภ นครสวรรค์ 2565 อัพเดท 21062565 แบบสรุปประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร เงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ 2567 (eMENSCR) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2
IMG-LOGO

คณะผู้บริหาร

บุคลากร
IMG
นาง นภัสนันท์ บัวแก้ว
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
IMG
นาง กัลยา จูทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
IMG
นาง เกสรา นันทปรีชากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
IMG
นางสาว ศิริพร อินทร์จั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
IMG
นาง ศิวิไล บุญวรนุช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
IMG
นาย ฐณภรรฒ ทองใบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Share: