เอกสารล่าสุด : *New : แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 *New Announce : หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แนวทางการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกู้ 400,000 ล้านบาท แบบ สนว. 08 (แบบขออนุมัติกันเงิน) (1) เอกสารประกอบการชี้แจง งบประมาณ 2564 Reinventing 2565 : เอกสารประกอบการประชุม มรภนว.
IMG-LOGO

เอกสารหลัก :
วันที่ประกาศ :
2 กรกฎาคม 2563
ชื่อเอกสาร :
แบบฟอร์ม 3 (ฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์รายรับ และต้นทุน เพื่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ชนิดเอกสาร :
ไฟล์เอกสาร :